Liikennelentäjän tarkemmat terveysvaatimukset


Finnair Terveyspalvelut tekee kaikille palkattaville lentäjille kattavan kaksiosaisen lääketieteellisen sopivuusarvioinnin, johon olennaisena osana liittyy sähköinen lääketieteellinen esitietokysely (MED001) sekä työhöntulotarkastus (MED002). Alla on esitetty joitakin huomioon otettavia terveydentilalle asetettuja vaatimuksia. 

Yleistä

Ammattilentäjien lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset on julkaistu EASA Part MED - määräyksissä, joka on saatavissa muun muassa Trafin verkkosivuilta. Nämä ovat ns. minimivaatimuksia. Lisäksi Finnairin Terveyspalvelut arvioi hakijan terveydentilan sopivuutta myös Finnairin operatiivisen toiminnan näkökulmasta. Tässä otetaan huomioon erityisesti sopivuus epäsäännöllisiin työaikoihin ja yötyöhön, johon sisältyy aikaerorasitusta (ns. erityinen sairastumisen vaara työssä VnA 2001/1485). Nämä kriteerit ovat lähtökohtana jo ammattiin tultaessakin, vrt. Suomen Ilmailuopiston lääketieteelliset vaatimukset.

Hakijan tulee olla perusterve. Vähimmäispituus on 163 cm (ehdoton). Merkittävää ylipainoa ei hyväksytä lentotyöhön sijoitettaessa ja erityistä huomiota kiinnitetäänkin keskivartalolihavuuteen sekä muihin sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin. Resurssienhallintaan liittyvien haasteiden vuoksi Finnair ei hyväksy operatiivisia rajoitteita (OML) työhön tultaessa.

Sairaudet ja sopivuus yötyöhön

Seuraavat sairaudet voivat olla esteenä aikaerorasitusta sisältävän yötyön tekemiselle:

  • unihäiriöt (krooninen unettomuus, toistuvat unihäiriöt, uniapnea, narkolepsia, levottomat jalat -oireyhtymä, parasomniat)
  • ruoansulatuselimistön sairaudet (krooninen gastriitti, lievää vaikeampi refluksitauti, pohjukaissuolen haavauma, maksakirroosi, krooninen hepatiitti tai pankreatiitti, muut ruoansulatuskanavan tulehdukselliset suolistosairaudet kuten Crohnin tauti tai colitis ulcerosa)
  • sydän- ja verisuonisairaudet (sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, hyperkineettinen syndrooma tai lievää vaikeampi verenpainetauti) tai sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kasauma
  • endokrinologiset sairaudet (diabetes, lisämunuaisen kuoren sairaudet, kilpirauhasen sairaudet)
  • neurologiset sairaudet (epilepsia, MS-tauti, myastenia gravis, Parkinsonin tauti, aivovammat ja niiden jälkitilat, aivoverenkierron häiriöt ja niiden jälkitilat, keskushermostotulehdusten jälkitilat, aivokasvaimet ja niiden jälkitilat, migreeni ja muut päänsärkyoireistot)
  • psykiatriset sairaudet (ahdistushäiriöt, depressio) ja lääkitystä vaativat psyykkiset oireet
  • munuaisten vajaatoiminta


Muita terveydentilavaatimuksia

Merkittävät krooniset tai toistuvasti oireilevat sairaudet, erityisesti sellaiset jotka vaikeuttavat selviytymistä pitkään paikallaan istumisesta tai suoriutumista tarkkuutta ja pitkäaikaista keskittymistä vaativassa ilmailuturvallisuustyössä (esim. krooninen selkäsairaus, toistuvat selkäkivut) aiheuttavat yleensä esteen työhön sijoittamiselle. Lihaksiston ja luuston merkittäviä rakennepoikkeavuuksia ei yleensä hyväksytä.

Lievä allerginen nuha ei yleensä ole este. Toistuvat tai/ja krooniset nenän sivuonteloiden tai välikorvan tulehdukset ovat yleensä este. Lievä astma ei yleensä ole este.

Ruoka-aineallergia voidaan sallia, mikäli tila on lieväoireinen ja rajoittunut yksittäisiin, tunnettuihin ruoka-aineisiin. Ruoka-aineen aiheuttama anafylaktinen reaktio on yleensä este.

Väriaistin tulee olla täysin virheetön.

Näöntarkkuuden tulee olla joko ilman laseja tai laseilla korjattuna vähintään 1.0 kummassakin silmässä erikseen. Suurin sallittu likitaitteisuus on -5.0D mahdollinen hajataitteisuus mukaan lukien. Huomattava kaukotaitteisuus (yli +3D) on yleensä karsiva tekijä. Anisometriaa (taittovoimien ero silmien välillä) saa olla enintään 2D. Hajataitteisuutta saa olla korkeintaan 1.5D.

Kirurginen taittovoiman korjaus on sallittua. Taittovirheen määrä ennen leikkausta ei kuitenkaan saa ylittää edellä mainittuja raja-arvoja. Leikkauskertomus ja jälkitarkastuslausunto sekä tiedot taittovoimasta ennen kirurgista toimenpidettä on liitettävä hakupapereihin. Piilokarsastusta hyväksytään viranomaisrajaan asti edellyttäen, että silmien yhteispeli on riittävän hyvä eikä kaksoiskuvia synny.

Yllä oleva teksti ja lista sairauksista ei ole kaikenkattava. Ohjeet ovat vain suuntaa-antavia eivätkä välttämättä huomioi mahdollisia eri sairauksien tai aistintoimintojen puutteiden yhdistelmiä.

Työhöntulotarkastusta varten tarkastettavan on toimitettava kattavasti terveydentilatietoja itsestään. Yleensä pyydämme toimittamaan kaikki potilasasiakirjakopiot työterveyshuollosta vähintään kahden (2) edeltävän vuoden ajalta ja mikäli tarkastettava on asioinut terveyskeskuksessa, sairaalassa tai yksityisillä lääkäriasemilla, pyydämme potilasasiakirjakopiot myös näiltä käynneiltä. Lisäksi tarvitsemme paperit ensimmäisestä ("initiaalista") sekä ainakin viimeisimmästä medikaalitarkastuksesta. Edellä mainittujen lisäksi voidaan tapauskohtaisesti tilata muitakin potilasasiakirjoja, lausuntoja tai selvityksiä. Ilman pyydettyjä dokumentteja tarkastettavan lentotyökelpoisuutta ei voida riittävällä varmuudella arvioida. Näin ollen myöskään sopivuuslausuntoa ei voida kirjoittaa. 

Finnair Terveyspalvelut / Finnair Aeromedical Centre​​​​​​​