Hallintotapa ja taloudellinen vastuu

Finnair on sitoutunut olemaan yksi lentoliikennealan johtavista toimijoista vastuullisuudessa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan vastuullisuuttamme tunnistamalla ja arvioimalla toimintamme keskeisiä näkökohtia sekä niihin liittyviä vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia. Asetamme selkeitä tavoitteita tuloksien saavuttamiseksi ja korostamme avoimuuden merkitystä vuoropuhelussa sidosryhmiemme kanssa. Olemme sitoutuneet aktiivisesti kehittämään toimintaamme ja hyödyntämään uusia teknologioita kestävän ja vastuullisen lentoliikenteen edistämiseksi.

Tämän saavuttamiseksi Finnair osallistuu aktiivisesti siviili-ilmailukomiteoihin sekä alan työryhmiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Ymmärrämme, että sekä ympäristövaikutusten vähentäminen että entistä parempien sosiaalisten ja taloudellisten hyötyjen tuottaminen yhteiskunnalle ovat merkityksellisiä kestävän kehityksen osa-alueita. Tämän vuoksi meillä on käytössä järjestelmällinen riskienhallintaprosessi, joka mahdollistaa kattavan arvioinnin mahdollisista riskeistä ja mahdollisuuksista, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvät tekijät.

Finnairin hallitus valvoo vastuullisuusohjelmamme ja -hankkeidemme toteutumista osana strategiamme toteuttamista. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat suoraan vastuussa vastuullisuudesta, ja hallitus asettaa heille tätä varten suoriutumistavoitteita. Maaliskuussa 2020 julkaisimme vastuullisuusstrategiamme, jonka muokkaamisessa hallitus oli aktiivisesti mukana. Vuonna 2023 arvioimme vastuullisuusstrategiamme uudelleen ja COVID-19-pandemian tuomista haasteista huolimatta havaitsimme sen olevan edelleen käyttökelpoinen.

Viime kädessä Finnairin vastuullisuuden johtamisjärjestelmän tehokkuudesta ja menestyksestä vastaa johtoryhmämme. Se varmistaa, että käytössä on riittävästi resursseja tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi sekä järjestelmän jatkuvan kehittämisen takaamiseksi. Olemme nimenneet työryhmän vastaamaan vastuullisuuteen liittyvistä seikoista. Tämä vastuullisuuden johtoryhmä raportoi johtoryhmälle ja varmistaa, että järjestelmä auttaa tehokkaasti toteuttamaan vastuullisuusstrategiaamme ja saavuttamaan tavoitteittamme. Työryhmä hahmottelee vastuullisuusasioihin liittyvän strategisen toteutussuunnitelman ja hyväksyy kyseisen suunnitelman puitteissa suuren mittakaavan vastuullisuusohjelmia ja -hankkeita.

Kaikkia ympäristöön liittyviä tavoitteita, päämääriä, vaikutuksia ja ehdotuksia johdetaan Finnairin ympäristöjohtamisjärjestelmän kautta, joka noudattaa IATA:n ympäristöarviointiohjelman standardia. IATA on kehittänyt kyseisen ohjelman varta vasten lentoyhtiöille, ja se on ISO 14001:2015 -standardin mukainen.

Vastuullisuus on meillä Finnairilla olennainen osa kaikkea toimintaamme, ei vain erillinen osasto tai prosessi. Osana sitoumustamme läpinäkyvyyteen raportoimme vastuullisuustoimistamme vuosikertomuksessamme ja kerromme toiminnastamme suoraan eri osapuolille. Olemme myös aina valmiita keskustelemaan sidosryhmiemme esiin nostamista kysymyksistä ja vastaamaan niihin.

Viestintä

Finnairin viestintä on läpinäkyvää, täsmällistä ja rehellistä. Noudatamme pörssissä listattuja osakeyhtiötä koskevia määräyksiä sekä Suomen yhteistoimintalakia ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston viestintäohjeita.

Arvostamme kaikkien sidosryhmiemme mielipiteitä ja pyrimme ottamaan huomioon eri näkökulmia. Jokaisen työntekijän vastuulla on viestiä omaan tehtäväänsä liittyvistä asioista asianomaisille ryhmille. Lisäksi esihenkilöt ovat vastuussa tavoitteiden, toiminnan ja tulosten viestimisestä ryhmälleen sekä sellaisen kannustavan työilmapiirin luomisesta, jossa on helppo käydä rakentavia keskusteluita. Finnair on myös sitoutunut parantamaan viestintäkanaviamme viestinnän tehostamiseksi ja keskustelun helpottamiseksi.

Yhteiskuntasuhteet ja lobbaus

Tulevaisuuteen suuntautuneena yhtiönä meille on ehdottoman tärkeää osallistua alaamme koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Strategiamme saavuttamiseksi tavoitteemme on varmistaa riittävät liikenneoikeudet samalla, kun toimimme eettisten ja vastuullisten käytänteiden mukaisesti. Suhtaudumme lobbaukseen rehdisti ja läpinäkyvästi, emmekä painosta tai tue poliittista päätöksentekoa. Lobbaustoimintaamme arvioidaan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että se on oikeusperiaatteiden ja eettisten standardien vaatimusten mukaista.

Harjoitamme lobbaustoimintaa suhteiden ylläpitämiseksi asianosaisten päättäjien kanssa sekä osallistuaksemme edunvalvontajärjestöjen toimintaan ja neuvotteluihin. Siviilialan lentoliikenteeseen ja alan asetuksiin liittyvissä asioissa lobbaamme yhteistyössä eri järjestöjen ja kauppakamarien kanssa. Finnair toimii aktiivisesti useissa lentoliikennetoimialan järjestöissä, kuten A4E:ssä ja IATA:ssa, Elinkeinoelämän keskusliitossa (EK) ja sen jäsenliitoissa sekä useissa eri kauppakamareissa.

Riskienhallinta

Finnairilla on käytössä järjestelmällinen riskienhallinnan viitekehys sekä riskienhallinnan COSO-viitekehykseen perustuva prosessi. Prosessissa arvioidaan kaikki potentiaaliset riskit, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, ja niiden mahdolliset taloudelliset vaikutukset. Hallinnon ensisijainen periaate on noudattaa kolmen puolustuslinjan mallia, jossa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan roolit ja vastuualueet on selkeästi eriytetty. Kolmen puolustuslinjan mallin mukainen toteutus varmistaa tehtävien eriyttämisen riskienhallinnan sekä tämän toiminnan valvomisen välillä.

Ympäristöön liittyvät riskit

Finnair raportoi päästöjen ja energiatehokkuuden eteen tehdystä työstä ja TCFD:n mukaisesta riskienhallinnasta yksityiskohtaisemmin CDP-raportoinnin kautta. Ilmastonmuutokseen liittyvän skenaarioanalyysin tuloksena Finnair toteaa seuraavaa:

Akuutit fyysiset ilmastoriskit voivat materialisoitua äärimmäisinä sääilmiöinä ja vaikuttaa lentotoiminnan täsmällisyyteen. Analyysin perusteella Finnairin pääasiallinen asemapaikka Helsinki-Vantaa ei kärsi ilmastonmuutoksen akuuteista fyysisistä riskeistä samalla tasolla kuin kilpailevat lentoasemat yleisesti. Lisääntynyt lumisade voi kuitenkin asettaa haasteita lentoliikenteen täsmällisyyteen. Vertaamalla RCP 8.5 -skenaariota RCP 2.6 -skenaarioon voidaan päätellä, että ilmastonmuutos johtaisi operatiivisten kustannusten nousuun. Nämä johtuisivat todennäköisesti äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymisestä, mikä johtaisi lentojen epätäsmällisyyteen ja peruutuksiin. Myös osa Finnairin lentämistä reiteistä olisi mahdollisesti arvioitava uudelleen. Tämän jälkimmäisen riskin todennäköisyyteen vaikuttavat myös mahdolliset krooniset ilmastomuutokset, jotka voivat vaikuttaa ihmisten matkustuskäyttäytymiseen. IEA:n NetZero 2050 -skenaarion mukaan hallitusten tulisi investoida toimiin, joilla voidaan lisätä vähähiilisten polttoaineiden käyttöä. Globaali kansainvälinen yhteistyö nähdään tässä erittäin tärkeänä seikkana ja menestyksen avaintekijänä. Tärkeää olisi myös sopia siitä, että toimenpiteet kohdistetaan sinne, missä voidaan saavuttaa nopeita tuloksia. Lyhyen matkan lentojen määrän vähentämiseen tähtäävät infrastruktuurihankkeet, pääasiassa luotijunat, vaatisivat lisää rahoitusta. NetZero 2050 -skenaariossa korostetaan myös kaukolentoliikenteen kasvua hillitsevien toimenpiteiden tärkeyttä. Uusiutuvat lentopolttoaineet ovat tällä hetkellä monta kertaa kalliimpia kuin fossiilinen kerosiini, joten niiden lisääntyvään tankkaukseen kohdistuvat pakottavat lainsäädännöt tulee suunnitella huolellisesti alueellisen epätasa-arvon välttämiseksi. Sama koskee myös erilaisia lainsäädännöllisiä toimia nostaa keinotekoisesti lentolippujen hintoja. Kuten IEA:n NetZero 2050 -skenaariossa todetaan, tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä yhteisen suunnan ja toimenpiteiden määrittelemiseksi.

Skenaarioanalyysin perusteella Finnair näkee mahdollisuuden erottua kilpailijoidensa joukosta vastuullisena lentoyhtiönä. Houkuttelevampi kestävä vaihtoehto ja positiivinen palvelukokemus voivat lisätä asiakasuskollisuutta ja/tai tuoda uusia asiakkaita Finnairille.

Taloudellinen vastuu

Finnair vaikuttaa Suomen talouteen merkittävästi sekä suoraan että epäsuorasti. Lentoliikenne on tärkeä toimiala Suomen yhteiskunnalle ja siksi erittäin tärkeässä roolissa Suomen maailmanlaajuisen kilpailukyvyn säilyttämisessä. Lisäksi se vaikuttaa merkittävästi Suomen bruttokansantuotteeseen, työllisyyteen ja verotuloihin.

Finnair on yhtiönä sitoutunut luomaan kestävää taloudellista arvoa tarjoamalla samanaikaisesti sekä kannattavia että hinnaltaan kilpailukykyisiä lentopalveluita ottaen huomioon myös ympäristön ja yhteiskunnan. Finnair ymmärtää kestävien toimintatapojen tärkeyden kannattavan liiketoiminnan varmistamisessa ja pyrkii lieventämään toimintansa kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Finnairin hallitus asettaa taloudellisia tavoitteita, jotka ilmoitetaan sijoittajille, ja julkisesti noteerattuna yhtiönä Finnair on sitoutunut tuottamaan voittoa osakkeenomistajilleen. Voitonjakoperiaatteet on kuvattu yhtiön osinkopolitiikassa. Finnair pyrkii tarjoamaan läpinäkyvää taloudellista raportointia tietojen antamiseksi taloudellisesta asemastaan ja suoriutumisestaan.