Vastuullisuuteen liittyvät sitoumuksemme ja mittarimme

Ympäristö

PainopisteHaaste ja Finnairin sitoumusMittari
Ilmasto

Hiilidioksidipäästöt ovat suurin yksittäinen haaste kaikille lentoyhtiöille, ja meidän täytyy ottaa käyttöön toimia hiilineutraalin lentämisen saavuttamiseksi vuoteen 2045 mennessä.

Olemme sitoutuneita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaan 13: toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Hiilidioksidi / myydyt tonnikilometrit

Uusiutuvien lentopolttoaineiden prosenttiosuus

Polttoainetehokkuusindeksi

Biologinen monimuotoisuus

Luonnon biologisen monimuotoisuuden tärkeys sosioekonomiselle vauraudelle ei ole vielä riittävän tunnettu seikka. Siksi meidän tulee lisätä tietoutta biologisen monimuotoisuuden tärkeydestä. Luonnonpääoman arvon tulisi olla osa taloudellista ajatteluamme.

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaa 15 olemalla sitoutuneita taistelemaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kuljetusta vastaan (Buckinghamin palatsin julistus).

Otamme huomioon uusiutuvien lentopolttoaineiden kaikki vastuullisuuskriteerit niiden käyttöönottosuunnitelman toteuttamisessa.

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomien kuljetustapausten määrä
Kiertotalous

Puolet maailman kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja yli 90 % biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä ja vesistressistä johtuu luonnonvarojen louhinnasta ja käsittelystä. Siirtymän kierto- ja vihreään talouteen täytyy alkaa heti suunnitteluvaiheesta.

Olemme sitoutuneita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaan 12 sillä, että hyödynnämme kiertotalouden periaatteita kaikessa toiminnassamme.

Materiaalinhallinta prosenteissa

Kierrätysaste prosenteissa

Ihmiset

PainopisteHaaste ja Finnairin sitoumusMittari
Asiakkaat

Turvallisten, tasapuolisten, helposti saavutettavien ja esteettömien palveluiden tarjoaminen kaikenlaisille asiakkaille on korkean pohjoismaisen laadun perusta.

Pyrimme tekemään palveluistamme entistäkin saavutettavampia kaikille ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Nettosuositteluindeksi

Saavutettavuuden nettosuositteluindeksi

Työntekijät

Huolehdimme työntekijöistämme panostamalla heidän terveydenhuoltoonsa ja turvallisuuteensa sekä tarjoamalla heille erilaisia lisäkouluttautumismahdollisuuksia.

Olemme sitoutuneita tarjoamaan tasapuolisia mahdollisuuksia kaikille työntekijöillemme ja varmistamaan näin oikeudenmukaisen ja syrjimättömän työympäristön.

Olemme sitoutuneita sukupuolten tasa-arvoa käsittelevään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaan 5.

     Suomen monimuotoisuusverkosto (FIBS)

     UN Women -järjestön naisten voimaannuttamisen periaatteet

Tapaturmataajuus

Henkilöstön vaihtuvuus

Työntekijöiden nettosuositteluindeksi

Naisten prosenttiosuus avainrooleissa

Prosenttiosuus naisista, joita pidetään mahdollisina seuraajaehdokkaina

Syrjimättömyysindeksi

Tasa-arvoindeksi

Työntekijöiden koulutustunnit

ToimitusketjutMaailmanlaajuisen ja moninaisen alihankintaketjumme muuttaminen kohti pohjoismaista ihmisarvoa, tasa-arvoa ja luontoa kunnioittavaa konseptia vaatii täsmällisiä pitkän aikavälin toimia.Prosenttiosuus toimittajista, jotka ovat allekirjoittaneet Finnairin toimittajille suunnatut eettiset toimintaohjeet
Kaikki sidosryhmät

Avoin vuoropuhelu, yhteistyö ja yhteiset arvot eri yhteiskunnallisten toimijoiden välillä ovat avainseikkoja kestävien yhteiskuntien rakentamisessa.

Olemme sitoutuneita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaan 9: ”Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja”. Tämä tarkoittaa, että uskaltaudumme myös perinteisen liiketoimintamme ulkopuolelle löytääksemme ratkaisuja suurimpiin vastuullisuuteen liittyviin haasteisiimme.

Olemme myös sitoutuneita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaan 17: ”Yhteistyö ja kumppanuus”. Tämä näkyy siinä, että teemme yhteistyötä eri aloilla toimivien tahojen kanssa.

 

Hallinto

PainopisteHaaste ja Finnairin sitoumusMittari
Etiikka

UN Global Compact

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

IATA:n nykyajan orjuuden ja ihmiskaupan vastainen päätöslauselma

Ihmisoikeuksia loukkaavien tapausten määrä

Epätasa-arvoista kohtelua sisältävien tapausten määrä

RiskienhallintaVarmistaa tehokas riskienhallinta ja sen valvonta

Tapahtumien riskiluokitus

RaportointiLäpinäkyvän vastuullisuuteen liittyvän raportoinnin tarpeet kehittyvät jatkuvasti ja vaatimukset lisääntyvät. Käytetyn kielen on oltava yhtenäistä, selkeää ja sellaista, että kaikki 360 sidosryhmää ymmärtää sitä. 

Mitä me tulemme tekemään

Merkittävimmät tekomme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tulevaisuudessa

  • Pyrimme jatkuvasti löytämään keinoja vähentämään lentokoneidemme painoa, joka vaikuttaa suoraan polttoaineen kulutukseen ja päästöihin. Tämä on ison joukon yhteistyötä, johon osallistuvat Finnairin lentokoneiden ostajat, matkustamohenkilökunta, palvelumuotoiluasiantuntijat, catering, cargo ja tekniikka. Myös asiakkaat ovat tervetulleita miettimään kuljettamansa matkatavaran painoa.
  •  Lisäämme kestävien polttoaineiden käyttöä. Biopolttoainekumppanimme on suomalainen Neste, joka on maailman suurin lentokonekäyttöön tarkoitetun jätteistä tehdyn biopolttoaineen valmistaja.
  • Jatkamme polttoainetehokkaan lentämisen edistämistä joka päivä, jokaisella lennolla. Tämä tarkoittaa käytännössä polttoainetehokasta lentojen suunnittelua, lentokoneiden painon vähentämistä ja jokaisen lennon operointia niin polttoainetehokkaasti kuin mahdollista. Lentäjillämme on tärkeä rooli tässä; heidän toimillaan on konkreettinen vaikutus polttoaineen käyttöön ja lennon hiilidioksidipäästöihin. Myös lentojen suunnittelu ja lentokentällä tehdyt toimet vaikuttavat polttoainetehokkuuteen.
  • Olemme mukana uusien vaihtoehtoisten ratkaisujen, kuten synteettisten polttoaineiden ja sähkölentämisen, tutkimuksessa ja hankkeissa.