Sosiaalinen vastuu

Finnairin sosiaalisen vastuun kulmakivet ovat työntekijöistämme ja asiakkaistamme huolehtiminen sekä tehokas toimitusketjujen hallinta. Finnairin toiminnot ovat monimuotoisia ja monella tapaa erittäin teknisiä. Finnair ja sen kumppanit toimivat useissa eri maissa ympäri maailmaa ja ovat siksi monien lakien ja säännösten alaisia. Finnairin eettiset liiketoimintaperiaatteet on määritelty eettisissä toimintaohjeissamme.  Uskomme vahvasti siihen, että avoin vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa on välttämätöntä, jotta pystymme tehokkaasti ratkaisemaan kohtaamiamme vastuullisuuteen liittyviä haasteita. Vastuullisuus on liiketoimintastrategiamme ytimessä, ja pyrimme olemaan positiivinen voima yhteiskunnassa samalla kun pysymme sitoutuneina palvelemiimme avainmarkkinoihin.

Asiakkaat

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme turvallisia, täsmällisiä ja mukavia matkustuskokemuksia sekä lämminhenkistä ja sydämellistä palvelua. Tärkein prioriteettimme on varmistaa, että asiakkaamme, heidän matkatavaransa sekä muu rahti tulevat kuljetetuiksi turvallisesti ja täsmällisesti oikeisiin kohteisiin. Lentoyhtiönä ja palveluntarjoajana ymmärrämme, että lopullinen asiakaskokemus on monen tekijän summa. 

Asiakaskokemuksen pitäminen korkeatasoisena on meille erittäin tärkeää. Vaikka osa palveluistamme ei ole Finnairin vaan kumppaneidemme tuottamia, olemme silti viime kädessä itse vastuussa asiakaskokemuksesta. Arvoketjun huipulla olevana lentoyhtiönä ja palveluntarjoajana Finnair pyrkii tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla laajan valikoiman turvallisuuden ja laadun takaavia ja huolella valittuja tuotteita ja palveluita. Olemme sitoutuneita valitsemaan ainoastaan kumppaneita, jotka ovat valmiita noudattamaan tiukkoja laadunvarmistuskäytäntöjämme ja eettisiä toimintaohjeitamme. Lentojen viivästymisten ja peruuntumisten sekä sään aiheuttamien häiriöiden kaltaiset erilaiset häiriötilanteet ovat lentoliikenteessä tavanomaisia, minkä vuoksi meillä onkin käytössä hyväksi todettuja prosesseja tällaisten tilanteiden varalle, jotta ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähän haittaa asiakkaidemme matkustussuunnitelmille. 

Suoritamme säännöllisiä tarkastuksia asiakaspalvelullemme sekä valvomme ja arvioimme sitä sen yhdenmukaisuuden ja korkean laadun varmistamiseksi. Keräämme myös aktiivisesti asiakaspalautetta asiakastyytyväisyyskyselyillä ja ulkoisilla arvioinneilla, jotta pystymme parantamaan palveluitamme jatkuvasti. Lisäksi tutustumme uusiin teknologioihin ja selvitämme niiden hyödyllisyyttä sekä asiakaskokemuksen että toiminnan tehokkuuden parantamisessa.  

Turvallisuus

Turvallisuus on Finnairin toiminnan ytimessä. Se on tärkeimmällä sijalla kaikessa päätöksenteossamme. Finnairilla on käytössä laaja turvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka kattaa kaikki lentoturvallisuuteen liittyvät osa-alueet, mukaan lukien käytännöt ja politiikat, riskienhallinnan sekä koulutuksen ja viestinnän kaikille työntekijöille ja alihankkijoille. Yhtiö ylittää sääntelystandardien vähimmäisvaatimukset ja kannustaa aktiivisesti raportoimaan vaaratilanteista. Jokainen raportti analysoidaan tarkasti riskien arvioimiseksi, minkä jälkeen ryhdytään tarvittaviin korjaaviin tai ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Lentotietojen objektiivinen valvonta ja huomioitujen seikkojen jatkuva analysointi mahdollistavat läpinäkyvän riskien arvioinnin toiminnan kaikilla osa-alueilla, minkä ansiosta pystymme toimimaan nopeasti, jos turvallisuudessa ilmenee uhkia. 

Niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa turvallisuus on vaarantunut merkittävästi, toteutetaan puolueettomia turvallisuustutkimuksia joko turvallisuustutkintaviranomaisen tai Finnairin sisäisen turvallisuustutkinnan toimesta, jos viranomaiset eivät koe tarpeelliseksi puuttua asiaan. Nämä tutkimukset suoritetaan itsenäisesti, eikä yhtiön johdolla ole vaikutusvaltaa niihin. 

Finnairin vahva turvallisuuskulttuuri, objektiiviset valvontatoimet, jatkuvat kehittämispyrkimykset sekä avoin vuoropuhelu viranomaisten kanssa takaavat, että pystymme tarjoamaan turvallista ja laadukasta lentotoimintaa. Lisäksi yhtiön vankka sitoutuminen turvallisuuteen varmistaa asiakkaiden hyvinvoinnin ja luottamuksen ja auttaa meitä pitämään kiinni lentoturvallisuuden korkeimmista standardeista. 

Saavutettavuus ja esteettömyys

Finnair pyrkii tarjoamaan saavutettavia ja esteettömiä asiakaskokemuksia, jotka palvelevat kaikkia asiakkaita, mukaan lukien heitä, joilla on erityistarpeita pysyvän tai väliaikaisen toimintarajoitteen tai sairauden vuoksi. Finnairilla on käytössä saavutettavuuskäytäntö, joka määrittelee periaatteet toimintojen ja digitaalisten palveluiden esteettömyyden varmistamiseksi. Teemme jatkuvaa työtä palveluidemme saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamiseksi niin verkkopalveluissa kuin lentotoiminnassakin, ja päivitämme käytäntöjämme vastaamaan soveltuvia saavutettavuusstandardeja.

Tietosuoja 

Suhtaudumme asiakkaiden yksityisyyteen vakavasti ja olemme sitoutuneita noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta kaikessa liiketoiminnassamme. Takaamme asiakastietojen luottamuksellisuuden, turvallisuuden ja täsmällisyyden matkan kaikissa vaiheissa henkilötietoja koskevan lainsäädännön sekä viranomaisten antamien määräysten mukaisesti maissa, joissa toimimme. 

Työntekijät

Menestyksemme perustuu osaaviin ja sitoutuneisiin työntekijöihimme. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista panostamalla heidän terveydenhuoltoonsa ja turvallisuuteensa sekä tarjoamalla mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja lisäkoulutukseen. Merkittävänä työnantajana Suomessa noudatamme henkilöstöhallinnossamme vastuullisia käytänteitä, jotka kattavat sosiaalisen vastuun eri osa-alueet. Käsittelemme työntekijöidemme ja heidän työolosuhteisiinsa vaikuttavia asioita kansallisten säännösten sekä Finnairin arvojen, ohjeiden ja käytänteiden mukaisesti.

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja syrjimättömyys

Pidämme pidämme tiukasti kiinni tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteista. Olemme sitoutuneita tarjoamaan tasapuolisia mahdollisuuksia kaikille työntekijöillemme ja varmistamaan näin oikeudenmukaisen ja syrjimättömän työympäristön. Arvostamme monimuotoisuutta ja pyrimme työllistämään useista eri taustoista tulevia eri-ikäisiä ihmisiä, jotka edustavat eri sukupuolia ja kansallisuuksia ja joilla on monipuolista kokemusta. Näin saamme useita eri näkökulmia ja pystymme parantamaan päätöksentekoamme ja yhtiömme menestymismahdollisuuksia.

Pyrimme poistamaan esteitä ja parantamaan saavutettavuutta myös ihmisille, joilla on erilaisia sairauksia tai toimintarajoitteita. Teemme tätä tavalla, joka kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa, itsenäisyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Finnairilla on tiukat käytänteet työpaikkahäirintää vastaan, ja kannustamme työntekijöitämme raportoimaan herkästi mahdollisista rikkomuksista. Tarjoamme kaikille tasavertaiset mahdollisuudet työllistymiseen, urakehitykseen sekä työn ja muun elämän välisen tasapainon varmistamiseen ja noudatamme Suomen tasa-arvolain mukaista samapalkkaisuuden periaatetta. Vuonna 2020 saimme FINDIX-raportissa tunnustusta sitoumuksestamme tasa-arvoon ja moninaisuuteen ylimmällä johtotasollamme.

Terveys ja hyvinvointi

Arvostamme henkilöstöämme ja pyrimme siksi suhtautumaan työntekijöidemme hyvinvointiin kokonaisvaltaisella tavalla. Työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttavat olennaisesti monet seikat, kuten johtaminen ja henkilöstöhallinto, kehittymismahdollisuudet, strategisten resurssien hallinta, korvaukset ja edut sekä työn mielekkyys. Tarjoamme myös ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluja Finnairin terveyspalveluyksikön kautta. Panostamme erityisesti varhaiseen asioihin puuttumiseen ja mahdollisten riskien tunnistamiseen työntekijöidemme hyvinvoinnin varmistamiseksi. Myös työn ja muun elämän oikeanlainen yhteensovittaminen on tärkeässä osassa työhyvinvoinnin varmistamisessa.  Noudatamme hybridityöskentelymallia, joka mahdollistaa etätyöskentelyn niissä tiimeissä ja rooleissa, joissa se on mahdollista. Finnair tukee tervettä tasapainoa työn ja muun elämän välillä useilla eri tavoilla, kuten esimerkiksi tarjoamalla työtunneiltaan erilaisia työsopimuksia ja erilaisia osa-aikatyöskentelymalleja.

Työntekijöiden osallistuminen ja osapuolten välinen vuoropuhelu

Arvostamme työntekijöidemme aktiivista osallistumista ja uskomme osapuolten välisen avoimen vuoropuhelun voimaan. Vaalimme jatkuvan kasvun kulttuuria ja olemme siksi sitoutuneita kehittämään omistautuneen henkilöstömme johtamistaitoja ja osaamista. Seuraamme ennakoivasti työntekijöidemme hyvinvointia ja sitoutumista säännöllisillä henkilöstökyselyillä ja kehittämällä tapojamme kuunnella työntekijöitä. Näin varmistamme, että työntekijöitämme kuullaan ja että heidän tarpeensa tulevat täytetyiksi. Yhtiössämme on aina ollut aktiivista ammattiliittojen toimintaa, ja kunnioitamme yleistä oikeutta neuvotella työntekijöiden ammatillisiin etuihin liittyvistä asioista.

Katso Finnairin tasa-arvo- ja syrjimättömyyssuunnitelma.

Toimitusketjut

Finnair on sitoutunut avoimeen vuoropuheluun kumppaneidensa ja toimittajiensa kanssa. Asetamme etusijalle vastuullisen hankinnan ja kehitämme jatkuvasti eettisiä ja vastuullisia toimitusketjuja edistäviä toimintatapoja. Eettisten standardien täyttymisen varmistamiseksi odotamme kaikkien toimittajiemme ja kumppaneidemme noudattavan Finnairin hankintatoimen eettisiä periaatteita, paikallista lainsäädäntöä sekä YK:n ihmisoikeuksien yleismaallisessa julistuksessa määriteltyjä periaatteita.

Pidämme kiinni riippumattomuudestamme ja vältämme puolueellisuutta hankintapäätöksissä, erityisesti tapauksissa, joihin liittyy sukulaisuussuhteita, omistajuuksia eri yhtiöissä tai ulkoisissa liiketoiminnoissa tai velkasuhteita. Käytössämme on prosesseja ja ohjeita, joiden tarkoitus on jatkuvasti parantaa toimintaketjujemme vastuullisuutta ja puuttua vaatimustenvastaisuuteen. Finnairin johtoryhmä valvoo kaikkea hankintatoimintaamme, ja hankintayksikkö varmistaa, että työntekijöillä on käytössään soveltuvat hankintaohjeet ja että he noudattavat niitä.

Ihmisoikeudet

Finnair on sitoutunut pitämään kiinni ihmisoikeuksista ja edistämään niitä kaikilta osin toiminnassaan ja toimitusketjuissaan. Finnairin omaan operatiiviseen toimintaan ei liity merkittäviä suoria ihmisoikeusriskejä tai -vaikutuksia. Tiedostamme kuitenkin, että toimitusketjuihimme ja ulkoistettuihin toimintoihimme saattaa liittyä epäsuoria riskejä ja vaikutuksia. Pyrimme vähentämään näitä vastuullisella ja eettisellä tavalla. Finnair kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaallista julistusta sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia.

Sitoutumisemme ihmisoikeuksiin näkyy myös suhteissamme toimittajiin: odotamme myös kaikkien toimittajiemme toimivan arvojemme ja periaatteidemme mukaisesti. Erilaisiin toimitusketjuihimme kuuluu niin toimittajia, joita sitovat lentoliikennetoimialan säännökset, erityisiä palveluntarjoajia kuin ydinliiketoimintaamme tukevia toimittajia.  Kannustamme toimittajiamme allekirjoittamaan toimittajille suunnatut eettiset toimintaohjeemme, jotka perustuvat YK:n Global Compact -aloitteelle ja joissa korostetaan sitoutumistamme ihmisoikeuksien edistämiseen joka puolella maailmaa.

Ihmiskauppaepäilyt ovat lentoliikenteessä todellinen huolenaihe, ja tämä on aihe, johon Finnair keskittyy yhä enemmän. Finnair on allekirjoittanut IATA:n nykyajan orjuuden ja ihmiskaupan vastaisen päätöslauselman. Teemme tiivistä yhteistyötä hallitusten ja lentoasemien kanssa maissa, joissa liikennöimme, varmistaaksemme, että kaikista lennoillamme tapahtuneista salakuljetuksista ilmoitetaan ja niitä käsitellään asianmukaisesti. Lentohenkilökunnallemme on annettu erityiset ohjeet menettelyistä, joita on noudatettava tapauksissa, joissa epäillään ihmiskauppaa. Lisäksi IATA:n ihmiskaupan verkkokoulutuspaketti on pakollinen koulutus kaikille lentohenkilökuntamme jäsenille sekä maatoiminnoista vastaaville työntekijöillemme.

Finnairilla on myös käytössä kanava väärinkäytösten paljastamiseen, Finnair Ethics Helpline, jonka kautta sekä työntekijämme että yhteistyökumppanimme voivat raportoida eettisiin liiketoiminnan periaatteisiin liittyvistä huolenaiheista.

Muut sidosryhmät

Merkityksellisen muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä, minkä vuoksi solmimmekin aktiivisesti sidosryhmiämme inspiroivia ja osallistavia kumppanuuksia. Avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä vaalimalla pyrkimyksemme on löytää yhdessä innovatiivisia ratkaisuja sekä ottaa käyttöön vastuullisia toimintatapoja kaikessa toiminnassamme.

Yksi tapa, jolla kannustamme sidosryhmiämme osallistumaan hyvän tekemiseen, ovat Avios-lahjoitukset. Näiden avulla asiakkaamme voivat lahjoittaa heille kertyneitä Avioksia eri hyväntekeväisyysjärjestöjen ja -hankkeiden tukemiseen. Kanta-asiakasohjelmaamme hyödyntämällä pystymme antamaan asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä hyvää yhteiskunnassa ja osallistua heidän arvojaan vastaaviin hankkeisiin. Lahjoitamme myös säännöllisesti paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille käyttämättä jääneitä tuotteita, kuten matkapakkauksia tai ylimääräisiä aterioita. Emme anna näiden tuotteiden mennä hukkaan, vaan varmistamme, että ne päätyvät tarpeessa olevien hyödyksi.

Kumppanuuksiemme ja lahjoitushankkeidemme lisäksi arvioimme jatkuvasti toimintaamme sen tunnistamiseksi, missä meillä on vielä kehitettävää ympäristövastuun osalta. Olipa kyse polttoainetehokkaisiin lentokoneisiin investoimisesta, lentoreittien optimoimisesta, hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä tai muusta, vastuullisuutta tukevien toimintatapojen käyttöön ottaminen on aina etusijalla kaikessa toiminnassamme.

Ymmärrämme, että kohtaamamme haasteet edellyttävät yhteisiä ponnistuksia, ja olemme sitoutuneita olemaan vastuullisia yrityskansalaisia. Osallistumalla avoimeen vuoropuheluun, vaalimalla kumppanuuksia ja osallistamalla aktiivisesti sidosryhmiämme pyrimme olemaan luomassa vastuullisempaa lentoliikenteen tulevaisuutta ja vaikuttamassa positiivisesti yhteiskuntaan kokonaisuutena.